Bestämmelser för båtplatser och bryggor

Bestämmelser för båtplatser och bryggorna samt båtar på land vid Ormkroken, Älgslätten, Norrviken och bryggan längs berget vid Kärringstupan tillhörande Mjölkö samfällighetsförening

1. Rätt till båtplats vid Ormkroken, Älgslätten, Norrviken och bryggan längs berget vid Kärringstupan

1.1   Med båtplats avses permanent förtöjningsplats vid någon av samfällighetens bryggor för förtöjning av mindre båt, vars storlek och vikt skall vara anpassad till bryggans förutsättningar och båtplatsens tillgänglighet och utrymme. Godkännande av båt skall inhämtas av hamnkapten.

1.2   För varje fastighet vars ägare fullgjort betalning av medlemsavgiften till samfälligheten följer rätt att hyra en båtplats om ledig plats finns eller till anmälan för en köplats.  I mån av plats kan medges att hyra ett år i sänder av ytterligare båtplats, på lika villkor som första båtplats. Då behov uppstår återgår båtplatsen till samfälligheten, enligt principen ”sist in först ut”, om inte annat överenskommes mellan berörda.

1.3   Medlem som önskar hyra båtplats anmäler detta till hamnkapten. Lediga platser hyrs ut i tur och ordning efter tidpunkt för anmälan. Turordningen är enskild för samtliga av samfällighetens bryggor. Om ledig bryggplats erbjuds men inte tas behålls platsen i kön och platsen går vidare till nästa medlem på tur i kön. En och samma person per fastighet kan stå i kö till en eller flera bryggor samtidigt. En och samma person kan dessutom stå i kö för bättre plats vid den brygga som man nu har båtplats på. Denna kölista har förtur framför ny uthyrning vid bryggan. Båtplatsinnehavare skall anslås vid respektive brygga och på Samfällighetens hemsida. Kölistor skall finnas tillgängliga på Samfällighetens hemsida. Publiceringen på hemsidan görs endast med fastighetsbeteckning. Om någon medlem motsätter sig denna publicering, meddelas styrelsen så tas informationen om denna fastighetsägare bort.

1.4   Uthyrning i andra hand får ske för en tid av högst ett år och endast till person som anvisas av hamnkapten (som uthyrning i andra hand räknas inte användning av medlems båtplats av person som bebor dennes fastighet)

1.5   Båtplats får vara oanvänd under högst ett år i sträck. Ej utnyttjad båtplats återgår till samfälligheten.

1.6   Vid försäljning av fastighet eller uppsägning av båtplats återgår båtplats till samfälligheten. Den av båtplatsinnehavaren inköpta akterförtöjningen får säljas vidare till ny innehavare av platsen. Samfälligheten blir inte ersättningsskyldig för sådan akterförtöjning.

 

2. Avgifter

2.1   Kostnaden för bryggorna fördelas enligt vad som är fastställt i anläggningsbeslutet från 2015-12-02. Det innebär i korthet att Samfälligheten betalar 30 % av samtliga kostnader medan resten fördelas på alla båtplatser.  Behållning i fonden ”Småbåtsbryggor” skall användas till reparationer av bryggorna. Samfälligheten betalar avgiften för alla icke uthyrda båtplatser. Avgiften för platserna kan variera beroende på bredd enligt beslut på Årsstämma.

2.2   Betalning som inte inkommer inom föreskriven tid och 14 dagar efter påminnelse uppfattas som uppsägning av den förhyrda båtplatsen.

 

3. Hamnkapten och tillsyningsmän

3.1   Årsstämma utser en hamnkapten över alla bryggor och en tillsyningsman till varje brygga

3.2   Hamnkapten svarar för och tillsyningsmännen medverkar till att

– utöva tillsyn överbryggorna

– tillse att utfärdade ordningsregler följs

3.3   Hamnkapten administrerar samtliga köplatser till samtliga bryggor

3.4   Hamnkaptenen kan vid behov, efter samråd med berörda, omdisponera båtplatser inom respektive brygga.

3.5   Hamnkaptenen föreslår senast till styrelsemötet före årsmötet, eller till annan tidpunkt som styrelsen i god tid meddelar, vilka nybyggnader eller reparationer som bör utföras under året. Förslagen skall åtföljas av en budget.

 

4. Ordningsregler

4.1   Var och en har skyldighet att hålla rent och snyggt på och omkring bryggorna.

4.2   Vinterförvaring av båtar som har båtplats vid samfällighetens bryggor skall ordnas på samfällighetens ytor efter godkännande av hamnkapten.

4.3   Innehavare av båtplats skall anskaffa efter båten dimensionerade förtöjningsanordningar omfattande:

– Påle eller pålar, Y-bom eller boj. Samma system på samtliga platser vid en brygga skall gälla som huvudregel. Avvikelse medges av styrelsen

– Tampar av god kvalitet angjorda vid bryggans förtöjningsringar med fjädrar.

– Minst fyra fendrar placerade så att intilliggande båtar inte skadas.

– Y-bommar skall alltid vara upphissade eller borttagna under vinterperioden.

4.4   Hamnkapten eller tillsyningsman har rätt att kontrollera förtöjningsanordningar och påtala brister.

4.5   Båtplatsinnehavare som inte följer ordningsreglerna kan efter beslut av föreningens styrelse fråntas sin hyresrätt.

 

5. Gästplatser

5.1   För medlems gäster medges förtöjning dygnvis vid gästplatser, främst vid bryggan i Ormkroken. Vid gästförtöjning på övriga outhyrda platser vid föreningens bryggor skall tillstånd erhållas av Hamnkapten.

5.2   Nocken på Älgslättsbryggan får inte användas till fast förtöjning varken för kortare eller längre tid.

6. Båtar på land under icke säsong

6.1   De båtar som ligger vid respektive brygga får under icke säsong läggas upp på land som finns tillgängligt vid bryggan. Båt får även läggas upp vid Brandstation och Traktorgaraget utan kostnad. Om båtägaren använder giftig bottenfärg skall båten inte läggas närmare vattentäkt än 10 meter. Detta bör beaktas även av de som lägger upp båten på sin egen tomt.

 

Ångbåtsbryggan och stenkistebryggan vid Kärringstupan

Dessa bryggor är endast till för tillfällig förtöjning.

 

Ändring av regler

Dessa regler kan ändras endast av samfällighetens årsstämma
Regler fastställda på Årsstämma 2016